Ohnishi Lab.

Members of the Lab. 2000

HOME

RESEARCH

PEOPLEJPNArchives
Year 1999
Year 1998
Year 1997
Year 1996
Year 1995


Staff
Professor
Ohnishi Noboru

Associate Professor
Kudo Hiroaki

Research Associate
Matsumoto Tetsuya
Takeuchi Yoshinori

Co-Researcher
Tanaka Toshimitsu(Professor, Meijo University)
Yamamura Tsuyoshi
(Associate Professor, Aichi Prefectural University)

Secretary
Ohno Yuri
Maekawa Miho

Students
Ph.D. (D3)
Nakashima Hiromichi
Tamaki Toru

Ph.D. (D2)
Shim Joon Bo

Ph.D. (D1)
M.Eng. (M2)
Katou Syouji
Mizuno Takayuki
Oryouji Hiroshi
Yamamoto Takahiro
Chen Jinji
Futenma Jun
Ohta Atsushi
Murata Masayuki
M.Eng. (M1)
Ando Shinya
Oyobe Masato
Hiraiwa Hiroyasu
Masumura Akihito
Maruyoshi Masahiro
Suzuki Yasuhito
Research Student (R)
B.Eng. (B4)
Itou Masanori
Ohashi Yoshinori
Kawano Ryusuke
Suzuki Yuji
Takeiti Hiroyuki
Hayashi Kengo
Hayase Yousuke
Hukaya Ryou
Mizuno Tomoyasu
Exchange Program (NUPACE) Student


Presented by:
www-admin@ohnishi.nuie.nagoya-u.ac.jp
Last Update: Mon Jun 8 14:20:58 1998